Ielādē…

Aktuālā likumdošana

AKTUĀLĀ LIKUMDOŠANA

Eiropas parlamenta un padomes regulas, Latvijas Republikas likumi un tiem pakārtotie Ministru kabineta noteikumi un rīkojumi, Rīgas Domes saistošie noteikumi un rīkojumi, Satversmes tiesas spriedumi, kuri ir vai var būt saistoši namīpašniekiem Rīgā.

I. ĪPAŠUMS

CIVILLIKUMS
https://likumi.lv/doc.php?id=225418

1. Par Civillikuma 1068.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam (25.10.2011. ST spriedums lietā Nr. 2011-01-01)
https://likumi.lv/ta/id/238562-par-civillikuma-1068-panta-pirmas-dalas-atbilstibu-latvijas-republikas-satversmes-105-pantam

2. Par Civillikuma 1231.panta 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam (22.12.2008. ST spriedums lietā Nr. 2008-11-01)
https://likumi.lv/ta/id/185676-par-civillikuma-1231-panta-2-punkta-atbilstibu-latvijas-republikas-satversmes-105-pantam

CIVILPROCESA LIKUMS

https://likumi.lv/doc.php?id=50500

LIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IERAKSTĪŠANU ZEMESGRĀMATĀS

https://likumi.lv/ta/id/42284-par-nekustama-ipasuma-ierakstisanu-zemesgramata

ZEMESGRĀMATU LIKUMS

https://likumi.lv/doc.php?id=60460

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VALSTS KADASTRA LIKUMS

https://likumi.lv/doc.php?id=124247

1. Kadastrālās vērtēšanas noteikumi (18.04.2006. MK noteikumi Nr. 305)
https://likumi.lv/ta/id/134568-kadastralas-vertesanas-noteikumi

2. Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi (10.01.2012. MK noteikumi Nr. 48)
https://likumi.lv/ta/id/243153-buvju-kadastralas-uzmerisanas-noteikumi

3. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi (27.12.2011. MK noteikumi Nr. 1019)

4. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība (20.06.2006. MK noteikumi Nr. 496)
https://likumi.lv/ta/id/139503-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-klasifikacija-un-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-noteiksanas-un-mainas-kartiba

5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība (24.07.2018. MK noteikumi Nr. 439)
https://likumi.lv/ta/id/300574-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-informacijas-pieprasisanas-un-izsniegsanas-kartiba

PAR KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBU

https://likumi.lv/ta/id/72551-par-kulturas-piemineklu-aizsardzibu

1. Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta (26.08.2003. MK noteikumi Nr. 473)
https://likumi.lv/ta/id/78457-kartiba-kada-kulturas-pieminekli-ieklaujami-valsts-aizsargajamo-kulturas-piemineklu-saraksta-un-izsledzami-no-valsts-aizsargaja…

2. Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu (26.08.2003. MK noteikumi Nr. 474)
https://likumi.lv/doc.php?id=78458

3. Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā (18.10.206. RD saistošie noteikumi Nr. 225)
https://likumi.lv/ta/id/286838-par-pasvaldibas-atbalstu-kulturvesturiska-buvmantojuma-saglabasanai-riga

PAR VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU SARAKSTU (29.10.1998. KM rīkojums Nr. 128)

https://likumi.lv/doc.php?id=33373

1. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts
https://is.mantojums.lv

DOKUMENTU JURIDISKĀ SPĒKA LIKUMS

https://likumi.lv/doc.php?id=210205

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība (04.09.2018. MK noteikumi Nr. 558)
https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba

II. NAMU UZTURĒŠANA

LIKUMS PAR DZĪVOJAMO TELPU ĪRI

https://likumi.lv/doc.php?id=56863

1. Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (12.12.2006. MK noteikumi Nr. 999)
https://likumi.lv/ta/id/149906-kartiba-kada-dzivojamas-telpas-irnieks-un-iziretajs-norekinas-ar-pakalpojumu-sniedzeju-par-pakalpojumiem-kas-saistiti-ar-dzivoj…

2. Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika (12.04.2016. MK noteikumi Nr. 215)
https://likumi.lv/ta/id/281530-dzivojamas-telpas-ires-maksa-ietilpstoso-apsaimniekosanas-izdevumu-aprekinasanas-metodika

3. Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā (09.06.2015. MK noteikumi Nr. 153)

https://likumi.lv/ta/id/275252-par-registracijas-un-palidzibas-sniegsanas-kartibu-dzivokla-jautajumu-risinasana

DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANAS LIKUMS (LIKUMS)

https://likumi.lv/doc.php?id=193573

1. Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības (28.09.2010. MK noteikumi Nr. 905)

https://likumi.lv/ta/id/218829-kartiba-kada-tiek-planotas-un-organizetas-ar-dzivojamas-majas-renovaciju-un-rekonstrukciju-saistitas-darbibas

2. Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi (28.09.2010. MK noteikumi Nr. 906)

https://likumi.lv/ta/id/218830-dzivojamas-majas-sanitaras-apkopes-noteikumi

3. Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām (28.09.2010. MK noteikumi Nr. 907)

https://likumi.lv/ta/id/218831-noteikumi-par-dzivojamas-majas-apsekosanu-tehnisko-apkopi-kartejo-remontu-un-energoefektivitates-minimalajam-prasibam

4. Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi (28.09.2010. MK noteikumi Nr. 907)

https://likumi.lv/ta/id/218832-majas-lietas-vesanas-un-aktualizesanas-noteikumi

5. Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi (03.05.2011. MK noteikumi Nr. 343)

https://likumi.lv/ta/id/230149-dzivojamo-maju-parvaldnieku-registra-vesanas-un-aktualizesanas-noteikumi

6. Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (15.09.2015. MK noteikumi Nr. 524)

https://likumi.lv/ta/id/276739-kartiba-kada-nosaka-aprekina-un-uzskaita-katra-dzivojamas-majas-ipasnieka-maksajamo-dalu-par-dzivojamas-majas-uzturesanai-nepie…

CITI LIKUMDOŠANAS AKTI UN DOKUMENTI PAR NAMU UZTURĒŠANU

1. AIZSARGJOSLU LIKUMS
https://likumi.lv/doc.php?id=42348

2. Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi (07.02.2017. MK noteikumi Nr. 78)
https://likumi.lv/ta/id/289031-dabasgazes-tirdzniecibas-un-lietosanas-noteikumi

3. Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi (21.01.2014. MK noteikumi Nr. 50)
https://likumi.lv/doc.php?id=263945

4. Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi (21.10.2008. MK noteikumi Nr. 876)
https://likumi.lv/doc.php?id=183035

5. Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība (24.08.2010. RD instrukcija Nr. 9)

6. Par karstā ūdens sistēmu pārbaudēs konstatēto trūkumu novēršanu (30.06.1999. RD priekšsēdētāja rīkojums Nr. 588)
https://likumi.lv/doc.php?id=19159

7. Par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella spp. baktēriju izplatības ierobežošanai (informatīvs materiāls)
https://www.spkc.gov.lv/upload/Infekcijas%20slimības/Ieteikumi/spkc_ieteikumi_legionelozes_profilaksei_2018.pdf

8. Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu (22.03.2016. MK noteikumi Nr. 174)
https://likumi.lv/ta/id/281230-noteikumi-par-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanu-un-lietosanu

9. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību (18.10.2017. RD saistošie noteikumi Nr. 4)
https://likumi.lv/ta/id/296133-par-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-liguma-noteikumiem-ta-slegsanas-grozisanas-un-izbeigsanas-kartibu

10. Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi (15.12.2017. RD saistošie noteikumi Nr. 17)
https://likumi.lv/ta/id/296134-rigas-pilsetas-centralizetas-udensapgades-un-kanalizacijas-sistemas-ekspluatacijas-lietosanas-un-aizsardzibas-saistosie

11. Ugunsdrošības noteikumi (19.04.2016. MK noteikumi Nr. 238)
https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi

12. Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi (28.04.2015. RD saistošie noteikumi Nr. 146)
https://likumi.lv/ta/id/273736-rigas-pilsetas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi

13. Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi (15.01.2013. RD saistošie noteikumi Nr. 204)
https://likumi.lv/ta/id/255291-rigas-pilsetas-apstadijumu-uzturesanas-un-aizsardzibas-saistosie-noteikumi

14. Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi (09.06.2015. RD saistošie noteikumi Nr.154)
https://likumi.lv/ta/id/276163-rigas-pilsetas-vietejas-nozimes-aizsargajamo-koku-uzturesanas-un-aizsardzibas-saistosie-noteikumi

15. Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi (16.08.2016. MK noteikumi Nr.546)

https://likumi.lv/ta/id/284195-noteikumi-par-minimalajam-prasibam-kas-ieklaujamas-darba-uzdevuma-pasvaldibai-izraugoties-sadzives-atkritumu-apsaimniekotaju

16. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi (17.12.2013. RD saistošie noteikumi Nr. 90)

https://likumi.lv/ta/id/311068-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu-rigas-pilseta

17. Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā (22.10.2013. RD saistošie noteikumi Nr. 62)
https://likumi.lv/doc.php?id=263350

18. Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā (19.06.2007. RD saistošie noteikumi Nr. 80)
https://likumi.lv/doc.php?id=160837

19. Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība (07.01.2014. MK noteikumi Nr. 16)
https://likumi.lv/doc.php?id=263882

ELEKTRONISKO SAKARU LIKUMS
https://likumi.lv/doc.php?id=96611

1. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība (19.08.2014. MK noteikumi Nr. 501)
https://likumi.lv/ta/id/269032-elektronisko-sakaru-tiklu-ierikosanas-buvniecibas-un-uzraudzibas-kartiba

LATVIJAS VALSTS KAROGA LIKUMS

https://likumi.lv/ta/id/200642-latvijas-valsts-karoga-likums

1. Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi (27.04.2010. MK noteikumi Nr. 405)
https://likumi.lv/doc.php?id=209092

2. Par Latvijas valsts karoga likuma 7.panta pirmās un otrās daļas un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100.pantam (02.07.2015. ST spriedums lietā Nr. 2015-01-01)

https://likumi.lv/ta/id/275124-par-latvijas-valsts-karoga-likuma-7-panta-pirmas-un-otras-dalas-un-latvijas-administrativo-parkapumu-kodeksa-201-43-panta-atbil…

PAR FIZISKU PERSONU AIZSARDZĪBU ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI UN ŠĀDU DATU BRĪVU APRITI (EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA NR.2016/679)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES LIKUMS (LIKUMS)

https://likumi.lv/ta/id/300099

DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANAS LIKUMS
https://likumi.lv/doc.php?id=64328


1. Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu (11.02.2003. MK noteikumi Nr. 72)
https://likumi.lv/ta/id/71292-kartiba-kada-anulejamas-zinas-par-deklareto-dzivesvietu

2. Kārtība, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām (18.02.2003. MK noteikumi Nr. 82)
https://likumi.lv/ta/id/71670-kartiba-kada-nekustama-ipasuma-ipasnieks-vai-turetajs-sniedz-zinas-par-nekustamaja-ipasuma-dzivojosam-personam

3. Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība (18.03.2003. MK noteikumi Nr. 121)
https://likumi.lv/ta/id/72958-personas-faktiskas-dzivesvietas-registracijai-nepieciesamo-zinu-apjoms-un-to-parbaudes-kartiba

4. Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību (20.10.2009. MK noteikumi Nr. 1194)
https://likumi.lv/ta/id/199485-noteikumi-par-dzivesvietas-deklaracijas-veidlapu-deklaracija-sniegto-zinu-parbaudes-kartibu-un-dzivesvietas-elektroniskas-dekla…

5. Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība (15.02.2011. MK noteikumi Nr. 130)
https://likumi.lv/ta/id/226093-iedzivotaju-registra-ieklauto-zinu-izsniegsanas-kartiba

OFICIĀLĀS ELEKTRONISKĀS ADRESES LIKUMS
https://likumi.lv/ta/id/283229-oficialas-elektroniskas-adreses-likums

III. NAMU BŪVNIECĪBA UN PĀRBŪVE

BŪVNIECĪBAS LIKUMS
https://likumi.lv/doc.php?id=258572

1. Vispārīgie būvnoteikumi (19.08.2014. MK noteikumi Nr. 500)
https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi

2. Ēku būvnoteikumi (02.09.2014. MK noteikumi Nr. 529)
https://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi

3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” (30.09.2014. MK noteikumi Nr. 574)
https://likumi.lv/ta/id/269200-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-008-14-inzeniertiklu-izvietojums-

4. Darba vietas aprīkojuma shēmu saskaņošana (ja tiek aizņemta ielas vai ietves daļa):

http://www.rdsd.lv/pakalpojumi/shemu-saskanosana

5. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts” (21.10.2014. MK noteikumi Nr. 655)
https://likumi.lv/ta/id/269948-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-310-14-darbu-veiksanas-projekts-

6. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” (28.08.2018. MK noteikumi Nr. 545)
https://likumi.lv/ta/id/301303

7. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” (30.06.2015. MK noteikumi Nr. 333)
https://likumi.lv/ta/id/275006-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-201-15-buvju-ugunsdrosiba-

8. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” (09.06.2015. MK noteikumi Nr. 294)
https://likumi.lv/ta/id/274674-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-261-15-eku-iekseja-elektroinstalacija-

9. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” (16.06.2015. MK noteikumi Nr. 310)
https://likumi.lv/ta/id/274815-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-231-15-dzivojamo-un-publisko-eku-apkure-un-ventilacija-

10. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 “Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma” (30.06.2015. MK noteikumi Nr. 336)
https://likumi.lv/ta/id/275009-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-241-15-dabasgazes-ieksejo-gazesvadu-sistema-

11. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” (30.06.2015. MK noteikumi Nr. 340)
https://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas-

12. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (03.05.2017. MK noteikumi Nr. 239)

https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba-

13. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (20.12.2005. RD saistošie noteikumi Nr. 34)

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2014/11/RTIAN_aktuala_redakcija.pdf

14. Rīgas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (grafiskā daļa)

PIELIKUMS Nr. 15

15. Rīgas teritorijas galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu aprobežojumi (grafiskā daļa)

16. Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (15.12.2017. RD saistošie noteikumi Nr. 18)
https://likumi.lv/ta/id/296135-par-rigas-pilsetas-pasvaldibas-lidzfinansejumu-nekustama-ipasuma-pieslegsanai-centralizetajai-kanalizacijas-un-udensapgades

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES LIKUMS
https://likumi.lv/doc.php?id=253635

1. Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode (25.06.2013. MK noteikumi Nr. 348)
https://likumi.lv/ta/id/258128-ekas-energoefektivitates-aprekina-metode

2. Noteikumi par ēku energosertifikāciju (09.06.2013. MK noteikumi Nr. 383)
https://likumi.lv/ta/id/258322-noteikumi-par-eku-energosertifikaciju

ZEMES IERĪCĪBAS LIKUMS
https://likumi.lv/doc.php?id=144787

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi (02.08.2016. MK noteikumi Nr. 505)
https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi

RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN AIZSARDZĪBAS LIKUMS
https://likumi.lv/doc.php?id=76001

1. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi (08.03.2004. MK noteikumi Nr. 127)
https://likumi.lv/ta/id/85432-rigas-vesturiska-centra-saglabasanas-un-aizsardzibas-noteikumi

2. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (07.02.2006. RD saistošie noteikumi Nr. 38)
http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2014/12/RVC_AZ_TIAN_SN.38_SN.220.pdf

3. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (grafiskā daļa)
http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2014/12/3_RVC_AZ_planota_izmantosana_SN_38_SN_220.pdf

4. Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (grafiskā daļa)
http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2014/12/5_RVC_detalizeta_planota_izmantosana_SN_38_SN_220.pdf

5. Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi Rīgas vēsturiskā centrā un tā aizsardzības zonā (grafiskā daļa)
http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2014/12/11_Kulturas_pieminekli_SN_38_SN_220.pdf

6. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas maģistrālie inženiertīkli un objekti (grafiskā daļa)
http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2014/12/9_Magistralie_inzeniertikli_SN_38_SN_220.pdf

CITI LIKUMDOŠANAS AKTI UN DOKUMENTI PAR NAMU BŪVNIECĪBU

1. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi (30.04.2013. MK noteikumi Nr. 240)
https://likumi.lv/doc.php?id=256866

2. Rīgas pilsētas Būvvaldes veidlapa
http://www.rpbv.lv/veidlapas/

3. Būvkomersantu reģistrs
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies

IV. GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

LIKUMS PAR GRĀMATVEDĪBU
https://likumi.lv/doc.php?id=66460

1. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (21.10.2003. MK noteikumi Nr. 585)
https://likumi.lv/ta/id/80418-noteikumi-par-gramatvedibas-kartosanu-un-organizaciju

2. Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā (20.03.2007. MK noteikumi Nr. 188)
https://likumi.lv/ta/id/154840-kartiba-kada-individualie-komersanti-individualie-uznemumi-zemnieku-un-zvejnieku-saimniecibas-citas-fiziskas-personas-kas-veic-…

LIKUMDOŠANAS AKTI PAR KASES APARĀTU LIETOŠANU

1. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība (11.02.2014. MK noteikumi Nr. 96)
https://likumi.lv/doc.php?id=265487

2. Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (11.02.2014. MK noteikumi Nr. 95)
https://likumi.lv/doc.php?id=265486

3. VID informatīvais materiāls par kases aparātu lietošanu
https://www.vid.gov.lv/lv/kases-aparati-un-kases-sistemas

LIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI
https://likumi.lv/doc.php?id=43913

1. Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā (09.06.2015. MK noteikumi Nr. 148)
https://likumi.lv/ta/id/275681-par-nekustama-ipasuma-nodokli-riga

2. Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta pirmajai daļai un 21. panta pirmajai daļai (29.06.2018. ST spriedums lietā Nr. 2017-28-0306)
https://likumi.lv/ta/id/300055-par-rigas-domes-2015-gada-9-junija-saistoso-noteikumu-nr-148-par-nekustama-ipasuma-nodokli-riga-3-sup1sup-punkta

3. Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.2.1.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam teikumam (18.10.2018. ST spriedums lietā Nr. 2017-35-03)
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2017/12/2017-35-03_Spriedums.pdf

4. Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā

5. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība (20.06.2006. MK noteikumi Nr. 495)
https://likumi.lv/ta/id/138366-likuma-par-nekustama-ipasuma-nodokli-normu-piemerosanas-kartiba

LIKUMS PAR IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLI
https://likumi.lv/doc.php?id=56880


1. Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība (21.09.2010. MK noteikumi Nr. 899)
https://likumi.lv/ta/id/218825-likuma-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli-normu-piemerosanas-kartiba

2. Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai (14.11.2017. MK noteikumi Nr. 676)
https://likumi.lv/ta/id/295500-noteikumi-par-neapliekama-minimuma-un-nodokla-atvieglojuma-apmeru-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-aprekinasanai

3. Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (07.09.2010. MK noteikumi Nr. 827)
https://likumi.lv/ta/id/217642-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-obligato-iemaksu-veiceju-registraciju-un-zinojumiem-par-valsts-socialas-apdrosinas…

4. Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību (30.10.2018. MK noteikumi Nr. 662)
https://likumi.lv/ta/id/302688-noteikumi-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-deklaracijam-un-to-aizpildisanas-kartibu

LIKUMS PAR VALSTS SOCIĀLO APDROŠINĀŠANU
https://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu

1. Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem (19.12.2017. MK noteikumi Nr. 786)
https://likumi.lv/ta/id/296041-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-iemaksu-likmes-sadalijumu-pa-valsts-socialas-apdrosinasanas-veidiem

2. Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru (17.12.2013. MK noteikumi Nr. 1478)
https://likumi.lv/ta/id/263238-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-obligato-un-brivpratigo-iemaksu-objekta-minimalo-un-maksimalo-apmeru

3. Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (07.09.2010. MK noteikumi Nr.. 827)
https://likumi.lv/ta/id/217642-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-obligato-iemaksu-veiceju-registraciju-un-zinojumiem-par-valsts-socialas-apdrosinasanas

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA LIKUMS (LIKUMS)

https://likumi.lv/doc.php?id=253451