Ielādē…

RNB valde par Nekustamā īpašuma nodokli un COVID situāciju

Tēmas , kuras pašlaik ir svarīgas Rīgas namīpašnieku biedrības (RNB) biedriem un arī citiem namīpašniekiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli (NĪN).

1. Viena no lielākām problēmām un netaisnībām ir atšķirīgais NĪN aprēķins dzīvojamām ēkām, kuras ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, un ēkām , kuras pieder  atsevišķām fiziskām personām un nav sadalītas dzīvokļu īpašumos. Atšķirīgā NĪN aprēķina dēļ aprēķinātais nodoklis var atšķirties daudzas reizes. Namīpašniekiem pārsvarā pieder dzīvokļu īpašumos nesadalītas ēkas.

            NĪN nesadalītās ēkās tiek aprēķināts, paredzot, ka uz vienu deklarēto cilvēku ir atvēlēts 30 kv.m. , par kuru tiek aprēķināts pazeminātais NĪN ar likmi 0,2, 0,4 un 0,6 %.

            Dzīvokļu īpašumos sadalītās ēkās pazeminātais NĪN tiek piemērots visam dzīvoklim, neatkarīgi no tā lieluma, ja tajā ir deklarēta kaut vai viena persona. 

Šāda situācija izveidojās 2016. gadā, balstoties uz 2015.gadā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 148. Iespējams, tā laika domei šis bija variants, kā ieņemt vairāk naudas , netraucējot savu elektorātu, kurš pamatā dzīvo mikrorajonos.    Līdz 2016. gadam Rīgas domes PIP gan bija iespējams gan aprēķināt katra dzīvokļa vērtību , gan noskaidrot vai tajā kāds ir deklarēts, un šāda nevienlīdzība nepastāvēja. Attiecīgo informāciju Dome nesniedza arī Satversmes tiesai, kad Tiesībsargs bija iesniedzis prasību par NĪN aprēķinu kārtības neatbilstību Satversmei.

            Šo nevienlīdzību pamatot ar to, ka namīpašnieki pelna ar savu dzīvokļu izīrēšanu, nevar, jo arī liela daļa dzīvokļos sadalīto ēku dzīvokļi tiek izīrēti citiem.  RNB nesaskata arī nekādu pamatu, lai visiem īpašniekiem piespiestu sadalīt savas ēkas dzīvokļu īpašumos.

            Atšķirīgos aprēķinu rezultātus paskaidro sekojošs piemērs no reālas 1934. gadā celtas mājas centrā.

 Apskatām tikai NĪN no dzīvojamām telpām 2020 kv.m. ar vērtību 455051,-EUR.

Viena kv.m. vērtība iznāk 225,3 EUR. Ēkā deklarētas 23 personas. Ēkā ir 20 dzīvokļi.

Viena dzīvokļa vidējā  platība ir 101 kv.m. un vērtība ir 22755,30 EUR.

NĪN aprēķins, ja ēka ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un katrā dzīvoklī kāds ir deklarēts.

Viena dzīvokļa NĪN ir 0,2% no 22755,30EUR =45,51 (jo vērtība mazāka par 57 000, EUR).

Kopā 20 dzīvokļiem NĪNir20 x 45,51=910,- EUR.

NĪN aprēķins, ja ēka nav sadalīta dzīvokļu īpašumos un tajā ir deklarētas 23 personas.

Ar samazināto NĪN apliekamā platība ir 30 kv.m. x 23 pers. = 690 kv.m.

690 kv. m. vērtība ir 690 x 225,3 EUR = 155457,- EUR .

NĪN no 155457,- eur ir 605,48 EUR (0,2 %  – 113,83, 0,4 %  – 199,2, 0,6% – 292,45).

Atlikušo 1330 kv.m. vērtība ir 1330 x 225,3 EUR = 299649 un tā tiek aplikta ar 1,5 % NĪN. Tas iznāk 4494,74 EUR. 

Kopējais ēkas NĪN ir 605,48+4494,74=4501,72 EUR.

Kā  redzam starpība ir apmēram piecas reizes vai apmēram 3,5 tūkstoši. Aprēķini citām ēkām var mainīties atkarībā no iedzīvotāju skaita un deklarēto personu skaita, bet proporcija apmēram saglabājas.

Mēs ceram, ka pašreizējā Dome novērsīs šādu nevienlīdzīgu attieksmi pret ēku īpašniekiem un mainīs NĪN aprēķinu kārtību.

2. Par COVID laika problēmām.

Namīpašniekiem COVID ārkārtas situācijas laikā var rasties problēmas ar NĪN nomaksu, jo ievērojami ir samazinājušās īres un nomas. 2020. gada Dome pārcēla divus NĪN maksājumu termiņus, bet rezultātā augustā bija jāveic maksājumi par visiem trim ceturkšņiem kopā. Tie daži vasaras mēneši tik ievērojami neuzlaboja ekonomisko stāvokli valstī, lai visi varētu bez problēmām nomaksāt NĪN, it sevišķi ņemot vērā iepriekš izteiktos vērtējumus par NĪN apmēru. Daudz labāk būtu bijis, ja maksāšanas termiņus varētu pārbīdīt un , kad situācija valstī būs stabilizējusies, pakāpeniski veikt nodokļu nomaksu.

            2021.gada 31.martā ir kārtējais |NĪN samaksas termiņš, bet ārkārtas situācija vēl turpinās, maksājumu iekasēšana no nomniekiem un īrniekiem ir apgrūtināta, tāpēc arī NĪN apmaksa var būt sarežģīta.

Rīgas domes PIP ēku īpašnieki var prasīt NĪN nomaksas pagarinājumus, un PIP tos piešķir, protams , vispārējā kārtībā,. Tomēr pārsvarā kavējumi NĪN maksātājiem rodas ārēju apstākļu dēļ. Šajā brīdi, šķiet, ka Domei pašai vajadzētu piedāvāt kādus risinājumus, lai NĪN maksājumus varētu atlikt un vēlāk pakāpeniski atmaksāt. Tas ir svarīgi arī turpmākai pilsētas attīstībai.

RNB uzskata , ka ir nozīmīgi, lai īpašumi paliktu vietējo īpašnieku rokās, jo pārpircēji domā tikai par ekonomisko labumu. Arī liela daļa nepatīkamo gadījumu par īrnieku izmešanu ir bijuši saistīti ar jauniem ēku īpašniekiem.

3. Tā kā daudzas RNB biedru ēkas atrodas Rīgas centrā, ir vēstures pieminekļi vai veido Rīgas pilsētvides vēsturisko vērību, tad  mums ir nozīmīgi atbalsta pasākumi šo ēku un to vēsturisko elementu saglabāšanai un atjaunošanai. Lielu atbalstu sniedz NĪN atlaides. Diemžēl tās pirms apmēram gada tika samazinātas un tas tika izdarīts diezgan nepatīkamā veidā. Šīm izmaiņām sekojošā COVID krīze vēļ pasliktināja namīpašnieku stāvokli.

            2019.gada 18.decembrī, praktiski pirms Ziemassvētkiem,  Rīgas dome , O.Burova vadībā pieņēma Saistošos noteikumus Nr.111. NĪN par atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā, kas stājās spēkā no 2020.gada 30.janvāra. Šie noteikumi izmainīja iepriekšējo atvieglojumu piešķiršanas kārtību (Not. Nr.198. No 2012.g. 18.decembra). Tie, cita starpā, samazināja NĪN atlaidi vēstures pieminekļiem no 50 % uz 25 %.

            Lai saņemto šo atlaidi, ēku īpašniekiem bija jau līdz 2019.gada 1.oktobrim jāiesniedz pieteikumi atlaides saņemšanai. Rēķinoties ar NĪN atlaidi tika arī plānots nākošais 2020. gads, informēti nomnieki un īrnieki par maksājumiem. Janvāra beigās tika saņemti NĪN maksāšanas paziņojumi ar 50% atlaidi. Izejot no tā, tika aprēķināti arī attiecīgie maksājumi īrniekiem un nomniekiem un izrakstīti rēķini līdz pat augustam. Tikai augusta sākumā tika saņemti maksāšanas paziņojumi, ar informāciju, ka šie atvieglojumi ir samazināti un par periodu no 2020.gada 1.februāra tiek pārrēķināts NĪN jau ar samazinātām atlaidēm. Šī nodokļa piemaksai gan ir paredzēts gads , sadalot to četros termiņos.

            Tomēr COVID laikā tas rada vēl papildus grūtības, jo namīpašniekiem nākas ievērojami samazināt nomas un īres apmērus, kā arī ir telpas, kuras paliek tukšas un kurām pašlaik jaunus nomniekus ir problemātiski atrast.

            Mēs saprotam, ka Dome var pieņemt savus lēmumus un tie var stāties spēkā nekavējoties, bet šāda darbība neveicina uzticēšanos Domei.

Apskatot saistošos noteikumus Nr. 111 , secinām, ka lielas NĪN atlaides tiek piešķirtas ēkām ar atjaunotām fasādēm un izveidotu apgaismojumu. Tas ir atbalstāmi, tomēr, jāņem vērā, ka vēsturiskie elementi, kas ir saglabājami, ir arī ēku iekšienē, un tie nav tikai ēku fasādes. Kultūras mantojuma pārvalde nosaka prasības , ka saglabājami citi mantojuma elementi, ne tikai fasādes. Šo prasību izpildei ir nepieciešami papildus līdzekļi un NĪN atlaides ir viens no atbalsta mehānismiem. Arī daudziem namīpašniekiem ir vēlēšanās pašiem saglabāt vēsturiskās vērtības, lai gan tas nav ekonomiski izdevīgi.

RNB atbalsta Rīgas domes programmas ēku atjaunošanai un to elementu un cer, ka tās tiks turpinātas un būs pieejamas arvien lielākam īpašnieku skaitam.

4. Par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu.

Esošās ēku “siltināšanas” programmas, kas tika popularizētas, kā apkures izmaksu samazināšana,  aprobežojās ar logu nomaiņu un fasāžu aplīmēšanu ar papildus izolācijas materiāliem. Vēsturiskām ēkām šādi paņēmieni neder, tomēr ir daudz dažādu citu darbību, kuras ir jāveic ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Piemēram, bēniņu pārsegumu vai jumtu siltināšana, cauruļvadu izolācija, logu un durvju remonts vai restaurācija, kaut vai sākumā blīvēšana. Šo darbus no ārpuses varbūt nevar ieraudzīt, bet tie ir ļoti nozīmīgi. Jāņem vērā, ka vēsturiskās mājas nevajag pārveidot par “energopasīvām mājām”. Tas tām pat ir kaitīgi. Tāpēc, vērtējot  energoefektivitāti, ir jābūt atšķirīgiem kritērijiem vecām ēkām.